Kerkgenootschap der Zevende Dags Adventisten Almelo Oude Deldenseweg 2 Almelo

Openbaring 14 vers 6 t/m14


6 En ik zag een andere engel vliegen in het midden
des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om
dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten
zijn en aan alle volk en stam en taal en natie;
7 en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft
Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen,
en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de
zee en de waterbronnen gemaakt heeft..
8 En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende:
Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat
van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de
volkeren heeft doen drinken.
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende
met luider stem: Indien iemand het beest
en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn
voorhoofd of op zijn hand ontvangt,
10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap,
die ongemengd is toebereid in de beker
van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met
vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige
engelen en van het Lam.
11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden,
en zij hebben geen rust, dag en nacht,
die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie
het merkteken van zijn naam ontvangt.
12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden
Gods en het geloof in Jezus bewaren.
13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen:
Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van
nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun
moeiten, want hun werken volgen hen na.
14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk
iemand gezeten als eens mensen zoon met een
gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel
in zijn hand.


Drie engelen boodschap